Đơn vị:..................................

Mã QHNS:...........................

Mẫu số C43 - BB

(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm .......

- Họ tên người thanh toán:........................................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):................................................................................................................              

- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

 

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

 

2. Số tạm ứng kỳ này:

 

           - Phiếu chi số .............ngày .........

 

           - Phiếu chi số .............ngày .........

 

           - ...

 

II. Số tiền đề nghị thanh toán

 

1. Chứng từ số ...........ngày.................

 

2. .........................................................

 

 

 

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

 

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

 

    

Thủ trưởng  đơn vị (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán (Ký, họ tên)

Người đề nghị

 (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.