ĐƠN VỊ: …………………….

MÃ QHNS: ………………..

Mu số: C45-BB - kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

BIÊN LAI THU TIỀN

                                                                                                                                                                 Ngày…...tháng ……năm………...

                                                                                                                                                                Quyển số:…….........................
                                                                                                                                                                Số:……………............................

 

Họ và tên người nộp: ...........................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................

Nội dung thu: ........................................................................................................................................................................................

Số tiền thu: ..................................................................................................................... (loại tiền)......................................................

(viết bằng chữ): ....................................................................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN
(Ký, họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.