LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM

STATIONARY MANAGEMENT REGULATION

Mã tài liệu/ Code:...

Phiên bản/ Version:...

Ngày ban hành/ Date of issues:..

 

………………, ngày … tháng … năm ……

[Dated]

 

SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

DISTRIBUTION BOOK OF STATIONARY

 

Thời gian/

Time

Loại văn phòng phẩm/

Type of stationary

Số lượng/

Quantity

Bộ phận/

Department

Ký tên/

Sign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đề nghị

PROPONENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Giám đốc

Director

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

Trưởng phòng hành chính

the head of ADMINISTRATION department

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.