CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

 

 

 

 

SỔ

 GHI CHÚ LY HÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan đăng ký hộ tịch (1).....……………..…………………………………………………..

…………………..……………………………..………………………………………………..

…………………..……………………………..………………………………………………..

 

 

 

 

Quyển số (2): …………………………..

Mở ngày (3):…… tháng ……..năm……

Khóa ngày (4):.......tháng …….năm……..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

 

 

 

 

 

 

 

SỔ

 GHI CHÚ LY HÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

1. Tên cơ quan đăng ký hộ tịch (1) phải ghi rõ tại trang bìa của sổ:

- Trường hợp Sổ ghi chú ly hôn của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh);

- Trường hợp Sổ ghi chú ly hôn của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì ghi tên của Cơ quan đại diện Việt Nam.

2. Mục quyển số (2) ghi số thứ tự của Sổ ghi chú ly hôn trong năm; ngày mở sổ (3) là ngày đăng ký sự kiện hộ tịch đầu tiên của sổ; ngày khóa sổ (4) là ngày đăng ký sự kiện hộ tịch cuối cùng của sổ; trường hợp chưa hết sổ mà hết năm thì ngày khoá sổ là ngày 31 tháng 12.

3. Số đăng ký (5) được ghi liên tục từ số 01 đến hết năm, không được để trùng số đăng ký;

Số ghi trong Trích lục ghi chú ly hôn là số ghi tại đầu trang Sổ ghi chú ly hôn về việc ly hôn/huỷ việc kết hôn đó.

4. Sổ phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ ngay tại thời điểm mở sổ.

5. Công chức làm công tác hộ tịch phải tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác, theo đúng nội dung hồ sơ ghi chú ly hôn/huỷ việc kết hôn.

Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết bằng loại mực tốt, không sử dụng nhiều màu mực trong một sổ, không dùng mực đỏ.

6. Họ, chữ đệm, tên của bên nam, bên nữ phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.

Ngày, tháng, năm phải xác định theo dương lịch.

Địa danh ghi theo 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh).

7. Phần “Đăng ký kết hôn tại:”(6) cần ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn hoặc giải quyết việc ghi chú kết hôn trước đây; trường hợp kết hôn tại nước ngoài thì ghi tên quốc gia; ghi rõ số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có).

8. Phần “Đã được ghi vào sổ hộ tịch việc”(7) ghi rõ theo loại việc đã được giải quyết: ly hôn hoặc hủy việc kết hôn; ghi rõ tên loại văn bản, số, tên cơ quan, tên quốc gia và ngày, tháng, năm cấp văn bản xác nhận việc ly hôn/hủy việc kết hôn là cơ sở để ghi chú;

9. Cột bên phải, tùy theo loại việc thực hiện, cần đánh dấu vào ô tương ứng: ghi chú ly hôn; huỷ việc kết hôn.

10. Mục “Ghi chú” (8) để ghi thông tin sửa chữa trong trường hợp có sai sót khi ghi sổ.

11. Trường hợp có sai sót do ghi sổ, thì công chức làm công tác hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được tẩy, xóa để viết lại, không chữa đè lên chữ cũ; nội dung sửa chữa được ghi vào mục “Ghi chú (8)”, công chức làm công tác hộ tịch phải ghi rõ, ngày, tháng, năm sửa chữa, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên; báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch duyệt, cho phép đóng dấu vào nội dung sửa chữa.

12. Năm đăng ký bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12.   

Hết năm đăng ký phải thực hiện khóa sổ, thống kê tổng số sổ đã sử dụng, tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch.

Sổ đăng ký hộ tịch chỉ sử dụng trong năm, không sử dụng để tiếp tục đăng ký cho năm sau.

 

 

 

 

 

 

Số:(5)……...                                                                      Ngày, tháng, năm đăng ký: ……/……/……

 

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: ………..………………….………..............

..............……………………………………………….…………..……

Ngày, tháng, năm sinh:  …………………………………………..……

Quốc tịch: ……..………………….........................................................

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………….……...

..............…………………………………………………………..……

Nơi cư trú: ...................................……………………………………..

..............…………………………………………………………..……

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ………………………..……….................

..............…………………………………………………..………..……

Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………………………………..

Quốc tịch: ……..………………….........................................................

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………….……...

..............…………………………………………………………..……

Nơi cư trú: ...................................……………………………………..

..............…………………………………………………………..……

Đăng ký kết hôn tại(6):...........................................................................

………………….. số ……………… ngày......tháng.......năm................

Đã được ghi vào sổ hộ tịch việc(7) …………..………………………… theo …..................................................................................................... số .................................do................................................................ ..........................................................................................................

cấp ngày........... tháng ........ năm .........................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên, chức vụ của người ký Trích lục ghi chú ly hôn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

…………………..……            

 

Ghi chú ly hôn: 

Ghi chú huỷ việc kết hôn:

 

Ghi chú(8)

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

…….………………..

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.