Mẫu HCTL-3 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……….

V/v xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

……, ngày..... tháng…. năm…

                                                                                               

Kính gửi:...........................................................................................            

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài) với các nội dung sau:

      Tên hội chợ/triển lãm thương mại:..................................................................................

        - Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức:.....................................................................................

        - Thời gian tổ chức:.............................................................................................................

        - Địa điểm tổ chức:..............................................................................................................

        - Chủ đề (nếu có):................................................................................................................

        - Ngành hàng dự kiến tham gia:...........................................................................................

                -  Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) dự kiến:..................................................................

  -  Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước:..............................................................

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng  7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy định có liên quan (của nước sở tại) (trường hợp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại thương nhân phải báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) về việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

                                                                                                                 

 (Ký tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.