Mẫu HCTL-6 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

TÊN DN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cv số:………

     ….., ngày ... tháng ... năm 200…

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

                                                                               

Kính gửi:.........................................................................................  

Tên thương nhân:.........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................................

Điện thoại:........................... Fax:............................... Email:………………………………..

Mã số thuế:...................................................................................................................................

Số tài khoản:................................................ tại Ngân hàng:.......................................................

Người liên hệ:.............................................. Điện thoại:...........................................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

1.                        Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể

Stt

Hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)

 

Hội chợ, triển lãm thương mại đã thực hiện

Quy mô Việt Nam

 tham gia

Quy mô nước ngoài

 tham gia

Kết quả giao dịch:

số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác ...

 

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh ghiệp

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

1.       

 

 

 

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

 

 

 

2.                        Đề xuất, kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại):.........

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.