MẪU HCTL-7 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày  06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

TÊN DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………

….., ngày ... tháng ... năm 200…

ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT

Kính gửi: Sở Thương mại............................................

- Tên thương nhân:.......................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

- Điện thoại:.................................. Fax:............................. Email:.............................

- Người liên hệ................................................... Điện thoại:.......................................

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau:

- Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức:.........................................................

- Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ:..............

- Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết):...........................................................................

- Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá):..........................

         (Tên thương nhân) gửi kèm:

         Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương).

         Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có).

         Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các qui định của pháp luật.

                                                                                                                                                                                                         

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên & đóng dấu)

 

                                                                                                          

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.