Mẫu KM-11 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

__________

Số: ……./QĐ-….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

……, ngày..... tháng…. năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng

 không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại

                Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ công văn số …. ngày …. tháng …. năm .... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình);

Căn cứ báo cáo số …. ngày …. tháng …. năm …. của (tên thương nhân) về giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian khuyến mại),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên thương nhân) thực hiện từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … . 
Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước

- Số tiền: ...........................................................………….. đồng (viết bằng chữ)

- Vào Chương 60, Loại 10, Mục 062, Tiểu mục 99  tại Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố… của cơ quan ra Quyết định thu)

- Nội dung: nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình)  theo Quyết định (số, ngày, tháng, năm) của (cơ quan ra Quyết định).

Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trước ngày .... tháng .... năm ...../.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố ... (nơi cơ quan ra quyết định thu);

- Cục thuế tỉnh, thành phố ... (nơi thương nhân đóng trụ sở chính);

- Lưu: VT, ….

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC SỞ)

 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.