Mẫu KM-12 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày  06 tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

TÊN THƯƠNG NHÂN

Cv số:…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------

                                                            ….., ngày ... tháng ... năm 200…

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi:..............................................................................................

-               Căn cứ công văn số.......... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian, địa bàn thực hiện khuyến mại);

-               Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (nếu có).

(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

-               Tổng giá trị giải thưởng đã công bố:.............................................................................

-               Tổng trị giá giải thưởng đã trao:....................................................................................

-               Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng :......................................................

-               Thực hiện Quyết định thu nộp  50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại với số tiền là:................................... đồng (gửi kèm bản sao Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước)

-               Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:...........................................................................


Người liên hệ:…………

Điện thoại: …………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên & đóng dấu)

 

 

                                                                        

                                                                           

                                                                                                           

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.