TÊN THƯƠNG NHÂN
Mẫu KM-2 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số ……… ….., ngày.......tháng......năm 200…
                                                                                                                                                                                             

 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

            Kính gửi:
       -    Tên thương nhân: .........................................................................................................................................................................
       -    Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................................................
       -    Điện thoại:............................. Fax:........................ Email:..............................................................................................................
       -    Mã số thuế:....................................................................................................................................................................................
       -    Số Tài khoản: ........................................... tại Ngân hàng:............................................................................................................
       -    Người liên hệ: .................................... Điện thoại: ……………………………............................................................................................
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:
  1. Tên chương trình khuyến mại:.....................................................................................................................................................
  2. Thời gian khuyến mại:..................................................................................................................................................................
  3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:....................................................................................................................................................
  4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:.....................................................................................................................................
  5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:....................................................................................................................................................
  6. Hình thức khuyến mại:..................................................................................................................................................................
  7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
       ............................................................................................................................................................................................................
  1.  Tổng giá trị giải thưởng:..............................................................................................................................................................
         Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.
         (Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)
         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.                                                      
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
                                                                                                                     (Ký tên & đóng dấu)
 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.