BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

 

Mẫu KM-4 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng   7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

......., ngày … tháng … năm 200...

 

BIÊN NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

1.    Ngày … tháng … năm 200… Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) tiếp nhận hồ sơ của: (tên thương nhân nộp hồ sơ thực hiện khuyến mại)

Địa chỉ:............................................................................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................... Fax:..............................................................................................................

Nội dung:

       thông báo thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại)

       đăng thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại)

   Thời gian thực hiện: từ............... đến....................................................................................................................................

2.    Hồ sơ gồm:

       Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

       Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

       Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

       Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

       Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

       Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

       Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

       Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).

        Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

     Các giấy tờ khác.

3.  Ngày trả công văn xác nhận (đối với hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại):...........

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.