Mẫu KM-5 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)  

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ

đăng ký thực hiện khuyến mại

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng… năm 200…

                                                                                                                               

Kính gửi:.........................................................................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng... năm 200… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau đây:

        Thời gian khuyến mại:.............................................................................................. ;

        Địa điểm trao thưởng:............................................................................................... ;

        Thời gian trao thưởng:.............................................................................................. ;

        Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

        Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng để khuyến mại;

        Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;

        Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại;

        Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);

        Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:......................................................................... /.

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân)  biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...

 

CỤC TRƯỞNG

 (GIÁM ĐỐC)

                         

 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.