Mẫu KM-8 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Cv số ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày..... tháng.....năm 200…

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi:...................................................................................

­      Tên thương nhân:.......................................................................................................

­      Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................

­      Điện thoại:........................ Fax:............................ Email:.......................................

­      Người liên hệ: ...........................................  Điện thoại: .............................

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

            (Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

       Thời gian khuyến mại:.....................................................................................................

       Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại:.....................................................................

       Cơ cấu giải thưởng:..........................................................................................................

       Các nội dung điều chỉnh khác:.......................................................................................

   Lý do điều chỉnh: .....................................................................................................................

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Các cam kết khác ......)

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

                                                                                                        

 

(Ký tên & đóng dấu)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.