Mẫu KM-9 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

__________

Số: …………

V/v đình chỉ việc thực hiện

chương trình khuyến mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:.....................................................................................

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

            Căn cứ công văn số .... ngày... tháng ... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận cho (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại  (Sở Thương mại) yêu cầu (tên thương nhân) chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại)  với lý do:

       Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật Thương mại, Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

       do khác:.......................................................................................................................

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

Công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại (tên chương trình) tại nơi bán hàng hoặc trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

Bảo đảm đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại

Giải quyết khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại./.

                                               

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

 

 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.