Đơn vị:………………………………………

Mã QHNS: …………………………………

Mẫu số C34- HD

(Ban hành kèm theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 24/11/2017)

 

PHIẾU GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

Ngày…..tháng..... năm .....

Số:………………

- Họ tên người giao: ..................................................................................................Địa chỉ:......................

- Họ tên người nhận: ..................................................................................................Địa chỉ:.....................

- Địa điểm giao nhận:...................................................................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ..................................tiến hành giao, nhận các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,  như sau:

 

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng…..năm…..

 

Người giao

Người nhận

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

                       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.