Mẫu biên bản số 02- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-GTTT

 

 

BIÊN BẢN

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số..../BB-VPHC lập ngày..../..../........;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày..../..../........ của <ông (bà)/tổ chức>(2)........................................................................................................... ;

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của <ông (bà)/tổ chức>(2)..................................................... (nếu có);

Căn cứ Thông báo số..../TB-....(3) ngày..../..../........ của(4) ............................................................

........................................về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, tại(5)  ............................................................

......................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Bên tổ chức phiên giải trình:

a) Họ và tên:................................................... Chức vụ:  .............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................

b) Họ và tên: .................................................. Chức vụ:  .............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

2. Bên giải trình:

<Họ và tên>: ................................................. Giới tính: .............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ...........................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:  .............................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:........................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp:  .......................................................................................................................................

<Tên tổ chức vi phạm>:  .............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ....................................................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

......................................................................................................................................................

Ngày cấp:..../..../ ............................................. ; nơi cấp: .............................................................

Người đại diện theo pháp luật(6): ................... Giới tính:  ............................................................

Chức danh(7):  ...............................................................................................................................

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

a) Về căn cứ pháp lý:  ..................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm: ..............................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

c) Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối

với hành vi vi phạm:

 .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Ý kiến của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Phiên giải trình kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../....................

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(8).................... là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

_____________

* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung phiên giải trình trực tiếp quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(2) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(3) Ghi các chữ viết tắt tên của cơ quan ban hành Thông báo.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Ghi địa chỉ trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; Ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.