Mẫu biên bản số 04- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-CCXP

 

 

BIÊN BẢN

Cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt*

Thi hành Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt số..../QĐ-CCXP ngày..../..../........ của(2) ..................................................................................................................

Hôm nay, ngày..../..../........, tại(3) .................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. <Người ra quyết định cưỡng chế/người được phân công thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính>

a) Họ và tên: ................................................... Chức vụ: .............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................

b) Họ và tên:................................................... Chức vụ: ..............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................

2. Cơ quan phối hợp (4):

a) Họ và tên: ................................................... Chức vụ: .............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................

b) Họ và tên:................................................... Chức vụ: ..............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................     

3. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên(5): ................................................ Nghề nghiệp: ......................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

b) Họ và tên(6):................................................ Nghề nghiệp:  ......................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

c) Họ và tên(7): ................................................ Chức vụ: .............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

Tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>:.............................................. Giới tính:  ............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch:  ..........................................................

Nghề nghiệp:  ...............................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:..........................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: ........................................................................................................................................

<1. Tên tổ chức vi phạm>: ..........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ....................................................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

......................................................................................................................................................

Ngày cấp:..../..../........ ..................................... ; nơi cấp: .............................................................

Người đại diện theo pháp luật(8): .................... Giới tính:  ...........................................................

Chức danh(9): ................................................................................................................................

2. Biện pháp cưỡng chế áp dụng: Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

3. Các tài sản được kê biên, gồm:

STT

Tên gọi/mô tả tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đặc điểm

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc cưỡng chế kết thúc hồi.... giờ.... phút (10), ngày..../..../........

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(5) ................................... là cá nhân có tài sản bị kê biên/người đại diện cho tổ chức bị kê biên tài sản hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân có tài sản bị kê biên/tổ chức bị kê biên tài sản 01 bản, 01 bản chuyển cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế.

<Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản>

Lý do ông (bà)(11).............................................. không ký biên bản(12): ................

.....................................................................................................................................

 

CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN/
ĐẠI DIỆN CHO TỔ CHỨC 
BỊ KÊ BIÊN TÀI SẢN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 
PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ/NGƯỜI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

_____________

* Mẫu này được sử dụng để thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Họ và tên, chức vụ của người đại diện cho cơ quan phối hợp đã được nêu trong quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt.

(5) Ghi họ và tên của cá nhân có tài sản bị kê biên/người đại diện cho tổ chức bị kê biên tài sản hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân có tài sản bị kê biên/tổ chức bị kê biên tài sản.

(6) Ghi họ và tên của người chứng kiến.

(7) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên; hoặc ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện cho cơ quan nơi cá nhân có tài sản bị kê biên đang làm việc.

(8) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(10) Việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá phải thực hiện vào ban ngày, thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ.

(11) Ghi họ và tên của người vắng mặt hoặc có mặt nhưng từ chối ký biên bản.

(12) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác....

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.