Mẫu biên bản số 10- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-THTVPT

 

 

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính*

Thi hành Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số..../QĐ-THTVPT ngày..../..../........ của(2) .............................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, tại(3)  ...................................................................

 .....................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, gồm(4):

a) Họ và tên:.. .................................................. Chức vụ: ............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

b) Họ và tên:.................................................... Chức vụ: .............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................

c) Họ và tên: .................................................... Chức vụ: ............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

d) Họ và tên:.................................................... Chức vụ: .............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

2. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên: ................................................... Nghề nghiệp: ......................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

b) Họ và tên:................................................... Chức vụ: ..............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số....................../QĐ-THTVPT ngày..../..../........ của(2)

......................................................................................................................................................

1. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Đặc điểm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Biện pháp tiêu hủy(5): ...............................................................................................................

3. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): .................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(6)............................. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

 

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN 
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

_____________

* Mẫu này được sử dụng để thực hiện tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại quy định tại khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là các chất ma túy và những vật thuộc loại cấm lưu hành quy định tại khoản 6 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi họ và tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(5) Ghi cụ thể biện pháp tiêu hủy được thực hiện đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như: Nghiền, đốt, chôn lấp hoặc các biện pháp khác.

(6) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.