Mẫu biên bản số 11- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-BGNBTG

 

 

BIÊN BẢN

Bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính*

Thi hành Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số......./QĐ-TGN ngày..../..../........ của(2)

......................................................................................................................................................

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........ tại(3) .....................................................................

 .....................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên giao:

Họ và tên: ........................................................ Chức vụ: ............................................................

Cơ quan:  ......................................................................................................................................

2. Đại diện bên nhận:

Họ và tên: ........................................................ Chức vụ: ............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

Tiến hành bàn giao người bị tạm giữ là:

1. Họ và tên:... ................................................ Giới tính:  ...........................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ...........................................................

Nghề nghiệp:  ...............................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:  .............................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.....................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp:  .......................................................................................................................................

2. Tình trạng của người bị tạm giữ(4): ..........................................................................................

3. Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5): ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; bên giao người bị tạm giữ giữ 01 bản và bên nhận người bị tạm giữ giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_____________

* Mẫu này được sử dụng để bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(1) Ghi tên của cơ quan tiến hành bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá nhân,...) của người bị tạm giữ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận.

(5) Trường hợp đã tạm giữ người trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì ghi số hiệu của tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đó và thời gian khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.