Mẫu biên bản số 13- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-KPTVTĐV

 

 

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính*

Thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính số ..../QĐ-KPTVTĐV ngày..../..../........ của(2)............................................................. <hoặc> Căn cứ khoản 3 Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính(3).

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........ tại(4) .....................................................................

......................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên:.... ................................................ Chức vụ: ............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

2. Với sự chứng kiến của(5):

a) Họ và tên(6): ................................................ Nghề nghiệp: ......................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

b) Họ và tên(7):................................................ Nghề nghiệp: .......................................................     

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

c) Họ và tên(7): ................................................ Nghề nghiệp:  .....................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật của ông (bà) có tên sau đây là chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải:

1. Họ và tên: ................................................... Giới tính: ............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ...........................................................

Nghề nghiệp:  ...............................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:......................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: ........................................................................................................................................

2. Khám phương tiện vận tải, đồ vật(8): .......................................................................................

Số giấy đăng ký phương tiện: ...................................... ; ngày cấp:..../..../ ............

Nơi cấp:  .......................................................................................................................................

Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có)(9):  ........................................................................

3. Phạm vi khám(10):  ....................................................................................................................

4. Sau khi khám phương tiện vận tải, đồ vật, chúng tôi phát hiện những tang vật vi phạm hành chính, gồm(11): ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Ý kiến trình bày của chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Việc khám kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(6) ................................. là chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

 

CHỦ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT/ 
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

_____________

* Mẫu này được sử dụng để thực hiện khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính quy định tại Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

(3) Trường hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính căn cứ vào khoản 3 Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính là trường hợp người có thẩm quyền chưa ra quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, nhưng có căn cứ cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì tang vật vi phạm hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu hủy.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Trường hợp chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải vắng mặt, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến.

(6) Ghi họ và tên của chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải.

(7) Ghi họ và tên của người chứng kiến.

(8) Ghi rõ phương tiện vận tải hoặc đồ vật bị khám.

(9) Ghi biển số đăng ký phương tiện vận tải (ô tô, tàu, thuyền...).

(10) Ghi rõ khám những bộ phận nào của phương tiện vận tải, đồ vật.

(11) Ghi rõ tên, số lượng, đơn vị tính, nhãn hiệu, chủng loại, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phát hiện được (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.