Mẫu quyết định số 18- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../QĐ-CDTGN

(2) ...................... , ngày.... tháng.... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính*

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Điều 102 Luật hải quan;

Căn cứ Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số.........../QĐ-TGN ngày..../..../........ của(3) ................................................................................................ ;

Căn cứ Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính số..../QĐ-KDTHTGN ngày..../..../........ của(4) .......................................(nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số..../QĐ-GQTG ngày..../..../........ (nếu có),

Xét đề nghị của(5)................................................................................................ ,

Tôi: ........................................................................................................................................................................

Chức vụ(6):  ............................................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Quyết định số..../QĐ-TGN ngày..../..../........ của (3) ............................................................... và Quyết định số..../QĐ-KDTHTGN ngày..../..../........ của(4) ....................................................................................... <nếu có> đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: ................................................. Giới tính:  ......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ .............. Quốc tịch:  .....................................................................................

Nghề nghiệp:  ........................................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.......................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp:  ................................................................................................................................................................

2. Lý do chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính(7):

...............................................................................................................................................................................

3. Thời điểm chấm dứt việc tạm giữ người:.... giờ.... phút, ngày..../..../.......

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)(8) ......................................... là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà) có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(9) ............................................................ để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_____________

* Mẫu này được sử dụng để chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(5) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(7) Ghi rõ lý do chấm dứt việc tạm giữ người theo từng trường hợp cụ thể.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.