Mẫu quyết định số 33- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

UBND XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ TRẤN
(1) ............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../QĐ-UBND

(2) ........................ , ngày.... tháng.... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày..../..../2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 56/2016/NĐ-CPngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Công an(1)...................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số..../QĐ-UBND ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND(1)........................................................................................................ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên:................................................... Giới tính: ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...../..../........

Nơi sinh: .................................................................................................................................................................

Quê quán:  ...............................................................................................................................................................

Nơi thường trú: .......................................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:  ........................................................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.......................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: ...................................................................................................................................................................

Dân tộc: .................... Tôn giáo: ..................... Trình độ học vấn:  .........................................................................

Nghề nghiệp:  ..........................................................................................................................................................

Nơi làm việc/học tập: ..............................................................................................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn số..../QĐ-UBND ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND(1) ...............

.............................................................................. (3): .............................................................................................

.................................................................................................................................................................................

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn số..../QĐ-UBND ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND(1) .................

........................................................................................... ......................................(4):

a) Sửa đổi, bổ sung khoản.... Điều.... như sau:  ......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

b) Sửa đổi, bổ sung Điều.... như sau: ......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

c) Sửa đổi.... như sau: .............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)(5) ................................... là cá nhân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)(5) ...................................................... có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(6)............................................ để quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 Quyết định này.

3. Gửi cho ông (bà)(7) ..................................... để phối hợp quản lý và giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Trưởng Công an(1) ............................. và những người có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND(1) ;
- Công chức tư pháp - hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

_____________

* Mẫu này được sử dụng để sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên xã, phường, thị trấn.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Có sai sót về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định; Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định.

(4) Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản trong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bị sửa đổi, bổ sung và nội dung sửa đổi, bổ sung.

(5) Ghi họ và tên của cá nhân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

(6) Ghi tên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trường hợp đối tượng được giáo dục là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định và không xác định được nơi cư trú, thì ghi rõ tên cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em.

(7) Ghi tên của cha, mẹ/người giám hộ được giao phối hợp quản lý, giáo dục người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.