CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Mẫu số PC21
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ................................................................

Tôi là: ...................................................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số: .............................. do: ...............cấp ngày.../.../....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

là đại diện cho ....................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................. Fax: ..............................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số: .................... ngày ..... tháng ..... năm....

Đăng ký kinh doanh số: ......................... ngày ....... tháng ....... năm .........., tại ….

Số tài khoản: ............................................. tại ngân hàng ................................................

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp/cấp lại/đổi"Giấy xác nhận đủ điều kiện kinhdoanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" cho: ...................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Để: ................................................(1) ..................................................................................

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xác nhận; đồng thời, có tráchnhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điềukiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

 

 

......., ngày ....... tháng ....... năm .......
.............. (2) ..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1)Ghi lĩnh vực hoạt động (Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định...); (2) Chức danh của người làm đơn.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.