CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Mẫu số PC23
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Họ và tên: ....................................................................... Nam/Nữ: ...............................

2. Sinh ngày .................. tháng ......... năm ..................

3. Nơi sinh: ..........................................................................................................................

4. Quốc tịch: .......................................................................................................................

5. Số CMMD/Hộ chiếu:.........................., cấp ngày ......... tháng ......... năm .................. ,

nơi cấp: ................................................................................................................................

6. Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................

7. Trình độ chuyên môn: ...................................................................................................

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo): .........................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động về phòng cháy và chữa cháy: ...............................

- Số lượng công trình đã tham gia thiết kế hoặc thi công về phòng cháy và chữacháy:

Đề nghị được cấp/cấp lại/đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữacháy.

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đơn này và cam kết hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

..., ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Họ và tên (chữ in hoa):

2. Quá trình hoạt động chuyên môn về phòng cháy và chữa cháy:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về phòng cháy và chữa cháy(từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động phòng cháy và chữa cháy trong cơ quan, tổ chức nào?

Nội dung hoạt động phòng cháy và chữa cháy (thiết kế, kiểm định kỹ thuật, thẩm định, sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy hoặc giám sát phòng cháy và chữa cháy) tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Tên cơ quan Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

(Ký và ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.