MẪU CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

Mẫu số PC24
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

 

Trách nhiệm của người 
được cấp chứng chỉ:

- Chỉ được nhận và thực hiện các hoạt động tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi của chứng chỉ này.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ.

 

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH
-----------------


 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

 

 

Số chứng chỉ: ....

 

 

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

........................................

 

-Số CMND/Hộ chiếu: .......................

cấp ngày .../..../..... tại ........................

- Quốc tịch: .......................................

Chứng chỉ này có giá trị

Từ ngày ... tháng ... năm .....

Đến ngày ... tháng ... năm .....

 

CỤC TRƯỞNG 
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

 

- Cấp cho Ông/Bà: .......................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..............................

- Địa chỉ thường trú: .....................................

.......................................................................

- Trình độ chuyên môn:

- Được phép hành nghề tư vấn trong lĩnh vực PCCC:

(1)...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

Hà Nội, ngày .../.../...
CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Ghi nội dung cụ thể từng lĩnh vực được phép hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, như tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.