CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số PC02
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

Kính gửi: ........................................................

Tên chủ phương tiện:......................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax:.....................................................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ............. ngày ... tháng ... năm.....................................

Đăng ký kinh doanh số.............. ngày .......... tháng........năm....................................................

tại ......................................................................................................................................................

Số tài khoản ....................................... tại ngân hàng..................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật:..........................................................................................

Chức danh:.......................................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:........................... do: ........................ cấp ngày......./.........../

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” cho phương tiện .....................BKS/Ký hiệu:  được vận chuyển loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang.

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này bảo đảm an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

 

 

..., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

DANH MỤC CHẤT, HÀNG

NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ ĐƯỢC PHÉP VẬN CHUYỂN

STT

TÊN HÀNG

KÝ HIỆU

LOẠI

GHI CHÚ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.