CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số PC09
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHO PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: .......................(1) .....................................................

Tên tổ chức/cá nhân: .........................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Điện thoại: ............................. Fax: ......................  Email: ...............................................................

Họ tên người đại diện pháp luật: ......................................................................................................

Chức danh: .......................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ............................ do:............................ cấp ngày ........./......... / ....................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................

Sau khi thi hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động/đình chỉ hoạt động theo quyết định số: .............. ngày ......../....../............ của: ........................(1) .........................................................................................

Hiện tại: ....................................(2) ...................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan cho phục hồi hoạt động đối với: .................. (2)............................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

kể từ ............ giờ...... ngày ......tháng ......năm ........................

Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

..., ngày... tháng... năm ..........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên cơ quan của người ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động/đình chỉ hoạt động trước đó; (2) n cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới hộ gia đình, cá nhân, địa điểm hoặc khu vực bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.