Mẫu số PC13
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

.......(1).......
.......(2).......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./LHĐ-

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

LỆNH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY

Tại: ...........................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét theo yêu cầu chữa cháy,

Tôi: .......................................... Chức vụ .......................................................................................................

Cơ quan/đơn vị: ..............................................................................................................................................

Yêu cầu Ông/bà: .............................................................................................................................................

Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình: ....................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................

Điều động ngay lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý của mình gồm:

- Lực lượng .................................................. người;

- Phương tiện ..................................................................................................................................................

- Tài sản  .........................................................................................................................................................

Có mặt tại:

.................................................................................................................................................. trước .......giờ .......phút, ngày ......./......./....... để chữa cháy./.

 

Ghi chú:

Giờ phát lệnh:...........................;

Giờ nhận lệnh:..........................;

......................(3)......................
(
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan của người ra lệnh; (3) Chức danh của người ra lệnh.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.