Mẫu số PC14
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

 Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(Huấn luyện lần đầu: □  Cấp lại: □)

   Kính gửi: .......................... (1) ......................................................................

Tên tôi là: .................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: .............................................. Ngày cấp: ...............................................................

Nơi cấp:  ..................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................................................................

Nơi làm việc/thường trú: .........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

 

 

........., ngày ...... tháng ...... năm ......
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.