ĐƠN VỊ:……………….

ĐỊA CHỈ:………………

Mẫu số S03a1-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm...

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

 

Ghi Nợ TK

...

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày tháng

 

Tài khoản khác

 

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

 

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:…
                                                                                                                                               Ngày..... tháng.... năm .......

NGƯỜI GHI SỔ       

(Ký, họ tên)

               KẾ TOÁN TRƯỞNG     

       (Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.