ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

                          Mẫu số S04a3-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 3

GHI CÓ TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN

Tháng ...... năm ......

                                                                                                                                                                          Số dư đầu tháng: .......................

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có Tài khoản 113, ghi Nợ các tài khoản

Cộng Có TK 113

Số hiệu

Ngày, tháng

112

133

151

152

153

156

331

333

341

...

...

...

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh bên Nợ theo chứng từ gốc.....

Đã ghi Sổ Cái ngày .......... tháng .......... năm.........

                                                             Số dư cuối tháng: .......................

                                                                                                                                                                                       Ngày..... tháng.... năm .......

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.