ĐƠN VỊ:……………………

  ĐỊA CHỈ:…………………..

                     Mẫu số S04a5-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 5

GHI CÓ TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

Tháng ...... năm ......

Số TT

Tên đơn vị (hoặc người bán)

Số dư đầu tháng

Ghi Có TK 331, Ghi Nợ các tài khoản

Theo dõi thanh toán                  (ghi Nợ TK 331)

Số dư cuối tháng

Nợ

152

153

151

156

211

...

Cộng Có TK 331

111

112

341

...

Cộng Nợ TK 331

Nợ

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

 

 

                                            Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.