ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S04a7-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7

PHẦN I: TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH TOÀN DOANH NGHIỆP

Ghi Có các TK:  152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 352, 356, 611, 621, 622, 623, 627, 631

Tháng ...... năm ......

Số TT

Các TK

Ghi Có

Các

 TK 

ghi Nợ

 

152

153

154

214

241

 

 

242

334

335

338

 

 

 

 

352

356

611

621

622

 

 

623

627

 

 

631

Các TK phản ánh ở các

NKCT khác

Tổng cộng chi phí

 

 

 

 

 

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT ...

NKCT ...

A

B

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

241 (2413)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cộng A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Cộng B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Tổng cộng (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Tháng ...... năm ......

Số TT

Tên các tài khoản

chi phí sản xuất,

kinh doanh

Yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh

 

 

Chi phí Nguyên liệu, vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí Khấu hao TSCĐ

Chi phí  dịch vụ mua

ngoài

Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Luân chuyển

nội bộ không tính vào chi phí SXKD

Tổng cộng chi phí

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

TK 154

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 631

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 242

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 335

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 621

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 622

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 623

 

 

 

 

 

 

 

 

8

TK 627

 

 

 

 

 

 

 

 

9

TK 641

 

 

 

 

 

 

 

 

10

TK 642

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TK 2413

 

 

 

 

 

 

 

 

12

TK 632

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Cộng trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Luỹ kế từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần III. 

SỐ LIỆU CHI TIẾT PHẦN

 “LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH”

                                                                                          Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Tên các

 tài khoản chi phí

sản xuất, kinh doanh

Số liệu chi tiết các khoản luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí SXKD

Dịch vụ

của các

phân xưởng cung cấp lẫn cho nhau

Chi phí nguyên liệu,

vật liệu trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí sử dụng máy

thi công

Chi phí sản xuất chung

Chi phí

trả trước

Chi phí phải trả

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Dự phòng phải trả

Cộng

 

 

TK 154, 631

TK 621

TK 622

TK 623

TK 627

TK  242

TK 335

TK 2413

TK 352

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

TK 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

TK 335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

TK 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

TK 642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TK 2413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

TK 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đã ghi sổ cái ngày …tháng…năm...

 

                                 Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.