ĐƠN VỊ:…………………...

ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S04a8-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8

Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 131, 2293, 2294, 511, 515

521, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

 

Số hiệu TK ghi Nợ

Các TK 

ghi Có

Các

TK  ghi Nợ

155

156

157

158

131

511

521

632

641

642

515

635

Cộng

 

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

111

Tiền mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Tiền gửi Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Tiền đang chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Phải thu của khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Đầu tưư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Đầu tư vào công ty  liờn doanh, liờn kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

632

Giá vốn hàng bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2293

Dự phũng phải thu khú đũi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2294

Dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

Xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                               

Đó ghi sổ cái ngày…tháng…năm....                                                                                                                            Ngày..... tháng.... năm ......

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.