ĐƠN VỊ:……………………

        ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S04b1-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 

BẢNG KÊ SỐ 1

GHI NỢ TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT

Tháng ...... năm ......                     

                                                                                                                                                                           Số dư đầu tháng: .......................

Số TT

Ngày

Ghi Nợ Tài khoản 111, ghi Có các tài khoản

Số dư cuối ngày

112

121

128

131

136

138

141

331

511

...

711

811

...

Cộng

Nợ TK 111

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Số dư cuối tháng: .......................

 

 

                                               Ngày....... tháng...... năm .........

 

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.