ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S04b8-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

BẢNG KÊ SỐ 8

 NHẬP, XUẤT, TỒN KHO

                                                                                     - Thành phẩm (TK 155)

                                                                                     - Hàng hoá (TK 156)

                                                                                     - Hàng hoá kho bảo thuế  (TK 158)

                                     Tháng ...... năm ......                        
                                                                                                                                                                          
Số dư đầu kỳ:................................

 

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK ..., Ghi Có các TK:

Ghi Có TK ..., Ghi Nợ các TK:

Số hiệu

Ngày tháng

......

......

Cộng Nợ TK

......

......

Cộng Có TK

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Số dư cuối kỳ: .......................

 

 

                                                          Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.