ĐƠN VỊ:……………………

  ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S04b9-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

BẢNG KÊ SỐ 9

Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hoá, hàng hoá kho bảo thuế

Tháng ...... năm ......

Số TT

Chỉ tiêu

TK 155 - Thành phẩm

TK 156 - Hàng hoá

TK 158- Hàng hoá kho bảo thuế

Giá

hạch toán

Giá

 thực tế

Giá

 hạch toán

Giá

thực tế

Giá

 hạch toán

Giá

thực tế

A

B

1

2

3

4

5

6

1

I. Số dư đầu tháng

 

 

 

 

 

 

2

II. Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

3

Từ NKCT số 5

 

 

 

 

 

 

4

Từ NKCT số 6

 

 

 

 

 

 

5

Từ NKCT số 7

 

 

 

 

 

 

6

Từ NKCT số 1

 

 

 

 

 

 

7

Từ NKCT số 2

 

 

 

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

 

 

8

III. Cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng (I+II)

 

 

 

 

 

 

9

IV. Hệ số chênh lệch

 

 

 

 

 

 

10

V. Xuất trong tháng

 

 

 

 

 

 

11

VI. Tồn kho cuối tháng

      (III - V)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.