ĐƠN VỊ:……………………

  ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S32-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại ngoại tệ:...................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Tỷ giá hối đoái

Thời hạn được chiết khấu

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra

VNĐ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số  phát sinh

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

 

 

                                                     Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.