ĐƠN VỊ:……………………

  ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S34-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

(Dùng cho  TK  341)
Tài khoản:..........................................
Đối tượng cho vay:.............................
Khế ước vay:.........Số.........ngày.........
(Tỷ lệ lãi vay.................)                      

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

1

2

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

 

                                     Ngày..... tháng.... năm .......

 


 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.