ĐƠN VỊ:……………………

     ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S37-DN - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 Tháng..........năm......................
 Tên sản phẩm, dịch vụ:.............

Chỉ tiêu

Tổng số tiền

Chia ra theo khoản mục

Nguyên liệu,

vật liệu

.....

.....

.....

.....

.....

....

....

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi phí SXKD  phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.