ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

Mẫu số S38-DN (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334,

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  411, 421, 441,  461, 466, ...)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại tiền: VNĐ

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số phát sinh

Số

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

 

 

 

- Số đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

x

 

 

x

x

 

 

 

- Số cuối kỳ

x

x

x

 

 

 

 - Sổ này ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...      

 

 

          Ngày..... tháng.... năm .......

 

NGƯỜI GHI SỔ

(, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.