ĐƠN VỊ:……………………

ĐỊA CHỈ:…………………..

                                          Mẫu số S42b-DN

                                        (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                                          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH

PHÁT SINH KHI MUA KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

 

 

STT

 

Nội dung phân bổ

Tổng số chênh lệch

Thời gian khấu hao (phân bổ)

Năm

Năm

Năm

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Công ty liên kết A

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phân bổ hàng năm

 

 

 

 

 

 

2

Công ty liên kết B

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phân bổ hàng năm

 

 

 

 

 

 

3

Công ty liên kết C

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phân bổ hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

               - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

               - Ngày mở sổ: ...  

 

 

         Ngày..... tháng.... năm .......

 

 

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.