Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S52-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Năm …...

              Dự án: ……………………………………

              Công trình (HMCT) ..................................

              Khởi công... ngày ... tháng ... năm ...

                                                                          Hoàn thành... ngày ... tháng ... năm ...

                                                                          Tổng dự toán: ............................................

Ngày,

Chứng từ

 

Tài

Tổng

Nội dung chi phí

 

tháng

Số

Ngày,

Diễn giải

khoản

số

Xây

Thiết bị

 

Ghi

ghi sổ

hiệu

tháng

 

đối ứng

phát sinh

lắp

Tổng số

TB

cần lắp

TB không cần lắp

Công cụ, dụng cụ

Khác

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

F

 

 

 

1 - Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Cộng luỹ kế phát sinh quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Cộng luỹ kế phát sinh từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -  Cộng luỹ kế phát sinh từ khởi công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...

- Ngày mở sổ:...

 

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Mẫu số S52-DN)

 

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hợp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Chi phí đầu tư xây dựng cho dự án, công trình, hạng mục công trình được tập hợp trên sổ theo các nội dung chi phí: Chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và chi phí khác.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ vào chứng từ kế toán (Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ có liên quan như phiếu giá, các phiếu xuất thiết bị, dụng cụ, chứng từ phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, phân bổ chi phí khác) để ghi vào sổ chi phí đầu tư xây dựng.

Kế toán căn cứ vào nội dung chi phí đầu tư xây dựng phát sinh trên các chứng từ kế toán có liên quan để ghi vào các cột cho phù hợp.

 - Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

 - Cột B, C: Ghi  số hiệu, ngày, tháng của chứng từ phát sinh dùng để ghi sổ.

 - Cột D: Ghi tóm tắt diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 - Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với TK 241.

 - Cột 1: Ghi tổng số chi phí đầu tư xây dựng phát sinh.

 - Cột 2: Ghi số chi phí phát sinh cho xây lắp.

 - Cột 3: Ghi tổng số chi phí phát sinh cho thiết bị.

Trong đó:

 Cột 4: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị cần lắp.

 Cột 5: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị không cần lắp.

 Cột 6: Ghi số chi phí phát sinh cho công cụ, dụng cụ.

- Cột 7: Ghi số chi phí phát sinh cho các khoản chi phí khác.

Số liệu ghi vào cột 1 phải bằng tổng số liệu ghi vào cột 2 + cột 3 + cột 7

- Cột G: Ghi những chú thích cần thiết khác.

Những trường hợp ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, kế toán ghi số âm để tính tổng số phát sinh giảm trong kỳ. Cuối tháng cộng số phát sinh tăng, giảm thực tế trong tháng, trong quý, cộng luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng luỹ kế từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Mẫu số S52-DN)

 

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hợp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Chi phí đầu tư xây dựng cho dự án, công trình, hạng mục công trình được tập hợp trên sổ theo các nội dung chi phí: Chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và chi phí khác.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ vào chứng từ kế toán (Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ có liên quan như phiếu giá, các phiếu xuất thiết bị, dụng cụ, chứng từ phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, phân bổ chi phí khác) để ghi vào sổ chi phí đầu tư xây dựng.

Kế toán căn cứ vào nội dung chi phí đầu tư xây dựng phát sinh trên các chứng từ kế toán có liên quan để ghi vào các cột cho phù hợp.

 - Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

 - Cột B, C: Ghi  số hiệu, ngày, tháng của chứng từ phát sinh dùng để ghi sổ.

 - Cột D: Ghi tóm tắt diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 - Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với TK 241.

 - Cột 1: Ghi tổng số chi phí đầu tư xây dựng phát sinh.

 - Cột 2: Ghi số chi phí phát sinh cho xây lắp.

 - Cột 3: Ghi tổng số chi phí phát sinh cho thiết bị.

Trong đó:

 Cột 4: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị cần lắp.

 Cột 5: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị không cần lắp.

 Cột 6: Ghi số chi phí phát sinh cho công cụ, dụng cụ.

- Cột 7: Ghi số chi phí phát sinh cho các khoản chi phí khác.

Số liệu ghi vào cột 1 phải bằng tổng số liệu ghi vào cột 2 + cột 3 + cột 7

- Cột G: Ghi những chú thích cần thiết khác.

Những trường hợp ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, kế toán ghi số âm để tính tổng số phát sinh giảm trong kỳ. Cuối tháng cộng số phát sinh tăng, giảm thực tế trong tháng, trong quý, cộng luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng luỹ kế từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.