LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

ORGANIZATION AND MANAGEMENT MEETING REGULATIONS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/Date of issue:...


SỔ THEO DÕI ĐẶT PHÒNG HỌP

BOOK MEETING ROOM

Phòng số

Lần 1

Time 1

Lần 2

Times 2

Lần 3

Time 3

Lần 4

Times 4

Lần 5

Times 5

Giờ

Người book

Nội dung

Giờ

Người book

Nội dung

Giờ

Người book

Nội dung

Giờ

Người book

Nội dung

Giờ

Người book

Nội dung

Number room

Times

Person books

Content

Times

Person books

Content

Times

Person books

Content

Times

Person books

Content

Times

Person books

Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.