CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Text Box: Ảnh 3 x 4
Image 3 x 4

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Của ứng viên tham gia HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE CANDIDATE JOINS THE DIRECTOR BOARD

Công Ty Cổ Phần................................................................ Nhiệm Kỳ..........................

Joint stock company............................................................... tenure.............................

1. Họ và tên/Full name:..................................................................................................................

2. Giới tính/Sex:..............................................................................................................................

3. CMND số/ ID Card:................... Ngày cấp/ Date of issue:........... Nơi cấp/ Place of issue:           

4. Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:........................................................................................

5. Nơi sinh/ Place of birth:.............................................................................................................

6. Quốc tịch/ National:...................................................................................................................

7. Dân tộc/ Nation:..........................................................................................................................

8. Quê quán/ Quê quán:..................................................................................................................

9. Địa chỉ thường trú/ Pernament:.................................................................................................

10. Số điện thoại liên lạc/ Tel:.......................................................................................................

11. Trình độ văn hóa/ Education:..................................................................................................

12. Trình độ chuyên môn/ Qualification:.....................................................................................

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

The working process (summarizing the place of work, position, occupation):

·         Từ tháng....... đến........... / From month to:..............................................................................

·         Từ tháng....... đến........... / From month to:..............................................................................

·         Từ tháng....... đến........... / From month to:..............................................................................

14. Chức vụ công tác hiện nay/ Position:.....................................................................................

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/ Current positions in other organizations:..........

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần/ Number of shares owned by a joint stock company .......................................................................................................................................................... :

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:............................................................................. cổ phần.

Number of shares owned by individuals:................................................................... shares.

- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước:.......................................................... cổ phần.

Number of shares representing state capital: ............................................................ shares.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ/ Number of shares held by related person:

- Tên người liên quan/ Related name:....................................................................................

- Mối quan hệ/ Relationship:...................................................................................................

- Số cổ phần nắm giữ/ Owns shares:........................................................... cổ phần/shares.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ Total number of shares of shareholder group nominated:............................................................................................................ cổ phần/shares.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành/ Relevant benefits to the issuing organization:     

20. Tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần/ Apply for membership in the Board of Supervisors of the Joint Stock Company............................................................. .

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật/ I declare that the above statements are true, if any errors I take responsibility before the law.

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG/NƠI CÔNG TÁC

CONFIRMATION BY THE LOCAL GOVERNMENT / WORKPLACE

(Ký tên, đóng dấu) 

(sign, full name, stamp)

Người khai

FORM MAKER

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.