Mẫu TB3

(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../….

…., ngày … tháng … năm .....

Số hồ sơ: ……/…………..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số …./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Biên bản Giám định y khoa số ………… ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa ..................................................................................................................................................

Xét đề nghị của ...............................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận ….(1)…... đối với ông (bà): ......................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………… Nam/Nữ: .........................................................................

Nguyên quán: ..................................................................................................................................

Trú quán: .........................................................................................................................................

Bị thương ngày ... tháng .... năm ..................................................................................................

Giấy chứng nhận bị thương số: ………….ngày …. tháng ….. năm …… của ......................

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: …………………….%

(Bằng chữ …………………………………..%)

Điều 2. Ông (bà) ……………………………. được hưởng trợ cấp, phụ cấp như sau:

1. Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng kể từ tháng ….. năm....

- Trợ cấp thương tật: ………………………………….

…… đồng/tháng

- Phụ cấp thương tật nặng hoặc đặc biệt nặng/Trợ cấp người phục vụ/Phụ cấp khu vực (nếu có)

…… đồng/tháng

Cộng:

…… đồng/tháng

(Bằng chữ ………………….)

…… đồng/tháng

2. Trợ cấp, phụ cấp được truy lĩnh (nếu có) …….(1)……

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng ……(2)…….. và ông (bà) ………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ….;
- Lưu .

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ các loại trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được truy lĩnh, thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm, tổng số tiền.

(2) Ghi chức vụ phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.