LOGO

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

………, ngày…tháng…năm 20……

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần.................................................................................

 

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-          Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần........................................................................................................................................

được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1.             Các quy định chung

-                 Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Thể lệ biểu quyết này;

-                 Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp.

2.             Thẻ biểu quyết

-                 Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng;

-                 Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

3.             Trình tự biểu quyết

-                 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện;

-                 Khi được phát Thẻ biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không đúng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ;

-                 Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tịch Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận lợi. Kết quả biểu quyết được Chủ tịch thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu thực hiện;

-                 Kết quả biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

4.             Điều kiện thông qua

-                 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khi được sự chấp thuận từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành;

-                 Ngoài nội dung trên, những nội dung còn lại phải được thông qua tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết khi được sự chấp thuận từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện dự họp tán thành.

5.              Các quy định khác

-                 Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội;

-                 Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Chủ tịch Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội;

-                 Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ …… của Công ty.

Nơi nhận:

-

-

-

-

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

 

  

Họ tên:………………………………

Chức vụ:…………………………….

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.