Tên doanh nghiệp: ..............

Phòng ban/Bộ phận:.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...........................

............................ , ngày … tháng … năm 20…

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

-     Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2013; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, được Chính phủ ban hành ngày 12/01/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2015;

(Lưu ý rằng các căn cứ pháp lý trên có thể bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế)

-     Căn cứ Quyết định số................ ngày............ của ........................... về việc thành lập đơn vị;

-  Căn cứ Hợp đồng Lao động số ....................  giữa Phòng ban/Bộ phận ........................ và Ông/Bà ...........................................................................  ký ngày ............ ;

-     Xét Đơn xin tạm hoãn thực hiện Hợp đồng Lao động ngày.... của Ông/Bà ......................

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng Lao động giữa Phòng ban/Bộ phận .................... và Ông/Bà..................................................... - Chức vụ:............................. từ ngày … tháng … năm 20… đến hết ngày … tháng … năm 20…

Điều 2: Ông/Bà................ sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc đang thực hiện và tất cả tài liệu có liên quan theo sự hướng dẫn trực tiếp của Trưởng Phòng ban/Bộ phận là Ông/Bà................................

Điều 3: Trong thời gian tạm hoãn, Ông/Bà không được hưởng tiền lương (có thể có các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác tùy theo các bên thỏa thuận). Trưởng Phòng ban/Bộ phận có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của tháng làm việc trước khi bắt đầu tạm hoãn cho Ông/Bà đến hết ngày ........................

Điều 4: Sau khi kết thúc thời hạn tạm hoãn, Ông/Bà phải có mặt tại Phòng ban/Bộ phận nơi làm việc trước đó. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm hoãn, Ông/Bà vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 5: Sau khi kết thúc thời hạn tạm hoãn, Trưởng Phòng ban/Bộ phận...................... phải bố trí, sắp xếp lại công việc cho Ông/Bà................................. theo Hợp đồng Lao động mà hai bên đã giao kết. Trong trường hợp không đồng ý với công việc cũ, Ông/Bà có quyền thỏa thuận thực hiện công việc mới bằng việc ký mới hoặc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Lao động cũ hoặc chấm dứt Hợp đồng Lao động với công ty.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên)

(Ký tên)

HỌ VÀ TÊN:......................................

HỌ VÀ TÊN:.........................................

CHỨC VỤ:............................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.