CÔNG TY […]

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist republic of Vietnam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – freedom - Happiness

 

Số/No.:

[place], [date]

[…], ngày … tháng … năm ….

 

THỎA THUẬN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

LIQUIDATION AGREEMENT

(Re: Hợp đồng thuê nhà)

(Re: House lease contract)

 

Giữa/ between

Bên cho thuê nhà/ The leassor

 ……………… một doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ………….., trụ sở chính tại …………., đại diện bởi ông/bà …………. đang giữ chức vụ ……………...

………………….., a company incorporated in accordance with the laws of Vietnam with Certificate of Business registration ……………., Registered address  at ……………, Legal Representative is …………….. whose position is ………………..

Sau đây gọi là "Bên A"

Hereinafter refered to as “Party A

Bên thuê nhà/ The lessee

Ông/bà ……….,một cá nhân cư trú tại ………….. giấy chứng minh nhân dân số .........................

Mr/ms…………, a individual residing at ………..identity card No. ...............................................

Số điện thoại:.....................................................................................................................................

Phone No.: ........................................................................................................................................

Căn cứ vào hợp đồng thuê số ………….sau đây gọi là “Hợp đồng” được ký vào ngày ……………..tại, hai bên thống nhất ký Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà với những điều khoản sau đây:

Pursuant to House Lease Contract no. …………………( Hereinafter refered to as “ Agreement” ) ,  entered into on ………….at ………, the parties agree to sign Liquidation Agreement as following:

1. Tất cả trách nhiệm và quyền liên quan đến Hợp đồng được chấm dứt từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng được ký mà không có bất kỳ tranh chấp hay trở ngại nào.

All the responsibilities and rights regarding the agreement is terminated as from the signing date according to this minutes of liquidation without any obstacles or dispute anything

2. Nghĩa vụ đã thực hiện của các bên/The completed obligations of paties

 • Bên A đã hoàn trả  100% tiền đặt cọc là ……….( bằng chữ: …………đồng) VND cho bên B.

 • Party A made the payment  Deposit of ………….. (in words:…………) VND to Party B, accounting for 100% of the total value of deposite.

 • Bên B đã thanh toán đầy đủ ……( bằng chữ: ……………đồng) VND, tương ứng với 36 tháng tiền nhà cho Bên A.

 •  Party B has completed make the payment of ……… ( in words: …………)VND to party A, accounting for 36 months rent.

3. Cam kết chung / Micellaneous 

 • Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận của Biên bản này.

 • Parties shall do all things and complete contract of this Agreement.

 • Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • This present contract has its legal validity from the signing date

 • Biên bản được lập thành …( bằng chữ: ………..) bản tiếng Việt và ……..( bằng chữ:……..) bản bằng tiếng anh có giá trị pháp lý như nhau.

 • This present contract is made into …….. (in words: ..........) copies in Vietnamese and English languages of the equal validity.

 

BÊN THUÊ

THE LESSEE

BÊN CHO THUÊ

THE LESSOR

 

 

CÔNG TY […]

COMPANY […]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist republic of Vietnam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – freedom - Happiness

 

Số/No.:

[place], [date]

[…], ngày … tháng … năm ….

 

THỎA THUẬN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

LIQUIDATION AGREEMENT

(Re: hợp đồng thuê nhà)

(Re: house lease contract)

 

Giữa/ between

Bên cho thuê nhà/ The leassor

 ……………… một doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ………….., trụ sở chính tại …………., đại diện bởi ông/bà …………. đang giữ chức vụ ……………...

………………….., a company incorporated in accordance with the laws of Vietnam with Certificate of Business registration ……………., Registered address  at ……………, Legal Representative is …………….. whose position is ………………..

Sau đây gọi là "Bên A"

Hereinafter refered to as “Party A

Bên thuê nhà/ The lessee

Ông/bà ……….,một cá nhân cư trú tại ………….. giấy chứng minh nhân dân số .........................

Mr/ms…………, a individual residing at ………..identity card No. ...............................................

Số điện thoại:.....................................................................................................................................

Phone No.: ........................................................................................................................................

Căn cứ vào hợp đồng thuê số ………….sau đây gọi là “Hợp đồng” được ký vào ngày ……………..tại, hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhàvới những điều khoản sau đây:

Pursuant to house Lease Contract no. …………………( Hereinafter refered to as “ Agreement” ) ,  entered into on ………….at ………, The parties desire and agree to sign Liquidation Agreement as following:

1. Tất cả trách nhiệm và quyền liên quan đến Hợp đồng được chấm dứt từ khi biên bản thanh lý được ký mà không có bất kỳ tranh chấp hay trở ngại nào.

All the responsibilities and rights regarding the agreement is terminated as from the signing date according to this minutes of liquidation without any obstacles or dispute anything

2. Nghĩa vụ hoàn thành của các bên/Complete Obligations of paties

 • Bên A đã hoàn trả  100% tiền đặt cọc là ……….( bằng chữ: …………đồng) VND cho bên B.

 • Party A made the payment  Deposit of ………….. (in words:…………) VND to Party B, accounting for 100% of the total value of deposite.

 • Bên B đã thanh toán đầy đủ ……( bằng chữ: ……………đồng) VND, tương ứng với 36 tháng tiền nhà cho Bên A.

 •  Party B has completed make the payment of ……… ( in words: …………)VND to party A, accounting for 36 months rent.

3. Cam kết chung / Micellaneous 

 • Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận của Biên bản này.

 • Parties shall do all things and complete contract of this Agreement.

 • Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • This present contract has its legal validity from the signing date

 • Biên bản được lập thành …( bằng chữ: ………..) bản tiếng Việt và ……..( bằng chữ:……..) bản bằng tiếng anh có giá trị pháp lý như nhau.

 • This present contract is made into …….. […………] copies in Vietnamese and English languages of the equal validity.

 

BÊN THUÊ

THE LESSEE

BÊN CHO THUÊ

THE LESSOR

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.