LOGO CÔNG TY                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           ---------o0o---------

THỎA THUẬN THỬ VIỆC

Số: …../TTTV/…..

Hôm nay, ngày _____ tháng _____ năm _______, chúng tôi gồm có:

Bên A: (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)....................................................................................

            Địa chỉ: ..............................................................................................................................               

            Tel:        ........................................ Fax ..............................................................................

            Người đại diện:....................................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Theo quyết định ủy quyền số …….ngày…. tháng … năm…. (Nếu có)

Sau đây gọi là “Bên A

Bên B(NGƯỜI LAO ĐỘNG)......................................................................................................

            Quốc tịch :...........................................................................................................................

            Số CMND/Hộ chiếu: ……………….. cấp ngày...../...../...... tại

            Địa chỉ: ..............................................................................................................................               

            Tel:        ........................................ Fax ..............................................................................

            Sau đây gọi là “Bên B

Xét rằng:

-          Bên A đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và Bên B đang có nhu cầu được làm việc tại Bên A.

-          Các Bên đã có những thỏa thuận nhất định về công việc mà Bên B sẽ thực hiện tại Bên A.

-          Các Bên đều đồng ý về khả năng tiếp nhận của Bên A và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của Bên B, tuy nhiên các Bên chưa xác định được sự phù hợp trong công việc nếu Bên B làm việc tại Bên A.

Do vậy:

            Các Bên cùng thỏa thuận ký kết thỏa thuận thử việc với nội dung như sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc

Bên B sẽ thử việc tại Bên A

-          Thời gian thừ việc….. tháng,[1] bắt đầu từ ngày….. tháng…..năm…….đến ngày…..tháng…..năm……

-          Địa điểm làm việc        :                      

-          Chức danh chuyên môn           :          

-          Công việc phải làm      : Thực hiện các công việc ghi trong Bản mô tả công việc kèm theo.

Điều 2: Chế độ làm việc

-          Thời gian làm việc: ….giờ/tuần, thời gian làm việc cụ thể căn cứ theo quy định tại Nội quy lao động của Bên A.

-          Phương tiện đi lại làm việc: Người lao động tự túc phương tiện đi lại.

-          Mức lương thử việc      :           đồng/tháng.

-          Phụ cấp            : Theo quy định của Bên A     

-          Hình thức trả lương      : Trả …..lần vào ngày

-          Tiền thưởng     :                      

-          Được trang bị bảo hộ lao động: Phù hợp với công việc được giao.

-          Chế độ nghỉ ngơi : Theo quy định trong Nội quy lao động của Công ty.

-          Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Theo quy định của Bên A và phù hợp với quy định Pháp luật.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên B

1.      Quyền của Bên B:

-          Được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này,

-          Được sắp xếp công việc phù hợp và được quyền ký kết Hợp đồng lao động với Bên A khi việc thử việc được Bên A đánh giá đạt yêu cầu.

-          Trong thời gian thử việc, Bên B được quyền đơn phương chấm dứt thử việc nhưng có trách nhiệm báo trước cho Bên A … ngày và phải bồi thường các chi phí đào tạo (nếu có)

-          Các quyền lợi khác theo quy định của Bên A và của pháp luật..        

2.      Nghĩa vụ của Bên B:

-          Hoàn thành những công việc ghi trong Bản mô tả công việc và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Bên A;

-          Chấp hành các Nội quy, Quy chế của Bên A, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định chung;

-          Trường hợp Bên B có hành vi tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin bí mật của Bên A (trong thời gian thực hiện hợp đồng cũng như kể từ khi nghỉ việc tại Bên A) phục vụ vào lợi ích cá nhân hoặc theo bất cứ cách nào trái pháp luật hoặc gây thiệt hại tới lợi ích của Bên A hoặc vi phạm kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật thì tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của Bên A hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1.      Nghĩa vụ của Bên A:

-          Bố trí công việc cho Bên B theo đúng chức danh và các công việc có liên quan với  vị trí đã thỏa thuận.

-          Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo quy định tại Điều 2 thỏa thuận này ;

-          Có trách nhiệm tiếp nhận và ký kết Hợp đồng lao động với Bên B trong trường hợp Bên B đạt yêu cầu thử việc.

2.      Quyền của Bên A:

-          Đánh giá kết quả thử việc của Bên B và trong thời gian thử việc, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt việc thử việc với Bên B và sẽ báo trước cho Bên B…. ngày.

-          Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của Pháp luật và nội quy lao động của Bên A.

-          Được khấu trừ các chi phí đào tạo Bên B trong trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt việc thử việc.

Điều 5: Điều khoản thi hành

-          Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

Thỏa thuận thử việc này có hiệu lực từ thời điểm các bên cùng ký tên/ từ thời điểm…..(thời gian cụ thể).

Thỏa thuận này được lập thành bốn (04) bản, hai (02) bản Tiếng Anh và hai (02) bản Tiếng Việt, mỗi bên giữ một (01) bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ thời điểm được đề cập ở trên.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

 

___________________

Họ tên: .....................................................

Chức vụ: ..................................................

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

 

 

___________________

Họ tên: .....................................................

 

 

 

[1] Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

 Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

 Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.